Skip to content

STATUT

Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny

po zmianach uchwalonych w dniu 19 marca 2020 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka

i Rodziny” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami) i na podstawie Ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873) oraz ma osobowość prawną.

§3

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego jest miasto Warszawa.

§4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5

Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania.

§6

Stowarzyszenie – w miarę zaistniałych potrzeb – może powoływać jednostki terenowe zwane oddziałami lub kołami.

§7

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową

w stosunku do działalności pożytku publicznego a dochód z niej (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

Rozdział II

Cele i działalność pożytku publicznego

§8


 1. Celem Stowarzyszenia jest promocja i ochrona zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem takich spraw jak:


 • zapobieganie zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży,

 • przeciwdziałanie uzależnieniom i promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w rodzinach,

 • rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców i umiejętności interpersonalnych
  w rodzinach,

 • umacnianie więzi interpersonalnych w rodzinach i grupach oparcia społecznego,

 • integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
  z niepełnosprawnością intelektualną,

 • przeciwdziałanie dyskryminacji i uprzedzeniom w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną,

 • upowszechnianie środowiskowej opieki psychiatrycznej,

 • działalność na rzecz zapewnienia i rozwoju opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego,

 • działalność na rzecz wspierania inicjatyw oraz działalności podmiotów świadczących opiekę medyczną w zakresie zdrowia psychicznego,

 • działalność na rzecz integracji środowiskowej i społecznej osób doświadczających problemów w zakresie zdrowia psychicznego,

 • działalność na rzecz aktywizacji i wyrównywania szans osób doświadczających problemów w zakresie zdrowia psychicznego,

 • wspomaganie podmiotów działających w zakresie oświaty, spraw społecznych oraz wymiaru sprawiedliwości działających na rzecz osób doświadczających problemów w zakresie zdrowia psychicznego,

 • kształcenie i rozwój kadry świadczącej opiekę zdrowotną oraz wspierających działania w zakresie zdrowia psychicznego,

 • udzielanie pomocy rzeczowej, opiekuńczej i innej osobom doświadczających problemów w zakresie zdrowia psychicznego,

 • ochronę i promocję zdrowia psychicznego.


 1. Cele Stowarzyszenia znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w artykule 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego
  i o Wolontariacie, a w szczególności odnoszą się do:


 • pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

 • ochrona i promocja zdrowia,

 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,

 • upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu,

 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  a także działań wspomagających rozwój demokracji,

 • promocja i organizacja wolontariatu,

 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-23 w/w ustawy.

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


 1. Tworzenie placówek prowadzących działalność w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych oraz ochrony zdrowia psychicznego.

 2. Edukacja rodzinna, organizowanie grup edukacyjnych i samopomocowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i rodzin.

 3. Propagowanie zagadnień ochrony zdrowia psychicznego wśród osób zajmujących się wychowaniem, nauczaniem, resocjalizacją, leczeniem i opieką, psychoterapią zarządzaniem i organizacją pracy w placówkach profilaktyczno-terapeutycznych oraz organizacją wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin;

 4. Organizowanie szkoleń i wspieranie dokształcania się osób zajmujących się wychowaniem, nauczaniem, resocjalizacją, leczeniem i opieką, psychoterapią, zarządzaniem i organizacją pracy w placówkach profilaktyczno-terapeutycznych oraz organizacją wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin.

 5. Podejmowanie badań naukowych służących umacnianiu zdrowia psychicznego rodzin
  i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży,

 6. Popularyzowanie zagadnień zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i rodzin
  w społeczności lokalnej.

 7. Organizowanie form współpracy osób zajmujących się wychowaniem, nauczaniem, resocjalizacją, leczeniem i opieką, psychoterapią, zarządzaniem i organizacją pracy
  w placówkach profilaktyczno-terapeutycznych oraz organizacją wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin.

 8. Redagowanie materiałów edukacyjnych i publikacji z zakresu zdrowia psychicznego
  i psychologii rodziny.

 9. Organizowanie nowych form edukacji dorosłych w zakresie zdrowia psychicznego
  i umiejętności interpersonalnych w rodzinie.

 10. organizowanie nowych form edukacji dorosłych w zakresie zdrowia psychicznego
  i umiejętności interpersonalnych w rodzinie.

 11. Organizowanie form wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży oraz poradnictwa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 12. Organizowanie promocji zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie profilaktyki zaburzeń psychicznych i kryzysów rodzinnych.

 13. Organizowanie form poradnictwa i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

 14. Edukacja pracowników służb społecznych.

 15. Edukacja i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 16. Opieka dzienna nad dziećmi.

 17. Poradnictwo specjalistyczne, pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania.

 18. Poradnictwo dla dzieci, młodzieży, małżeństw, rodzin; prewencja przemocy w rodzinie, wspieranie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, wspieranie rodzin adopcyjnych i zastępczych, wspieranie zawodowe osób bezrobotnych, oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

 19. Wspieranie remontów i adaptacji lokali służących działalności ośrodków świadczących opiekę zdrowotną w zakresie zdrowia psychicznego.

 20. Wspieranie budowy, zakupu i wynajmu lokali służących działalności ośrodków świadczących opiekę zdrowotną w zakresie zdrowia psychicznego.

 21. Prowadzenie szkoleń dla kadry specjalistycznej funkcjonującej w obszarze zdrowia psychicznego.

 22. Wspieranie szkoleń dla personelu ośrodków świadczących opiekę zdrowotną w zakresie zdrowia psychicznego.

 23. Prowadzenie i wspieranie szkoleń wynikających z potrzeb rozwojowych kadry funkcjonującej w obszarze zdrowia psychicznego.

 24. Doradztwo w zakresie organizacji i współpracy ośrodków świadczących opiekę zdrowotną w zakresie zdrowia psychicznego.

 25. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami, fundacjami
  i osobami fizycznymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.

 26. Organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Stowarzyszenia, a także upowszechniania tych doświadczeń osobom zamierzających tworzyć organizacje lub struktury o podobnym profilu działania.

 27. Wspieranie, organizowanie oraz zakładanie placówek działających w zakresie oświaty, spraw społecznych i wymiaru sprawiedliwości włączających w edukację osoby
  z doświadczeniem kryzysów psychicznych.

 28. Działanie na rzecz profilaktyki i krzewienia dbałości o zdrowie psychiczne.

 29. Upowszechnianie wiedzy w zakresie objętym celami Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu i mass mediach społecznościowych.

 30. Udział w programach rządowych, jak i samorządowych tożsamych z celami statutowymi Stowarzyszenia.


Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie dzielą się na:

1. Zwyczajnych.

2. Wspierających.

3. Honorowych.

§11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba, która ukończyła 18 lat.

2. Przyjęcie członka zwyczajnego do Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji kandydata popartej przez co najmniej jedna osobę wprowadzającą.

3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

3.1. Czynnego i biernego prawa wyborczego.

3.2. Aktywnego udziału w formach działania Stowarzyszenia.

3.3. Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.


 1. Korzystania ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

§12

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zesłanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający posiada prawa określone w §11 pkt. 3.2., 3.3., 3.4., oraz ma prawo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

3. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§13

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

3. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem prawa wyborczego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§14

Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:

1. Postępowanie zgodnie ze statutem, regulaminem i uchwałami władz Stowarzyszenia.

2. Czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia.

3. Opłacanie składek członkowskich.

§15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.

2. Skreślenia z listy członków uchwalą Zarządu może nastąpić w przypadku:

2.1. Umyślnego naruszania postanowień Statutu.

2.2. Działania na szkodę Stowarzyszenia.

2.3. Zalegania z opłatą składek członkowskich za okres ponad pól roku.

2.4. W przypadku utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.

3. Rozwiązania się Stowarzyszenia.

§16

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia właściwej decyzji. Uchwala Walnego Zebrania w sprawie jest ostateczna.Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1.1. Walne Zebranie,

1.2. Zarząd Główny,

1.3. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lala

3. O ile dalsze postanowienia statutu nic stanowią inaczej, wszystkie uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej polowy członków.

4. Zebrania władz Stowarzyszenia odbywają się w formie spotkań lub kontaktu drogą elektroniczną on-line.

§18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie wybiera przewodniczącego Zarządu, którym może być osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych, jego członków oraz Komisję Rewizyjną.

§19

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

2. Członkowie Stowarzyszenia powinni być zawiadomieni o jego terminie, miejscu

i proponowanym porządku obrad z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

3 W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, oraz członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.

4. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej polowy członków uprawnionych do głosowania, natomiast

w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;

2. Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;

3. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej;

4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

5. Ustalanie liczby członków Zarządu;

6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia;

7. Podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad;

8. Ustalanie wysokości składek członkowskich;

9. Nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu;

10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.

§21

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1.1. Z własnej inicjatywy;

1.2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej;

1.3. Na pisemny wniosek minimum 1/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie trzech tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub zadania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.

§22

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami jest Zarząd.

2. Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera wiceprzewodniczących, sekretarza

i skarbnika.

3. Zarząd sprawuje funkcje społecznie. Społeczni członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot wydatków poniesionych w związku z pełnioną przez siebie pracą w Zarządzie Stowarzyszenia stosownie do przepisów prawa.

4. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być:

4.1 członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

4.2 nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§23

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Określanie kierunków działalności Stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania;

2. Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów i kół terenowych, zatwierdzanie regulaminów ich działania i nadzorowanie ich działalności;

3. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;

4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

5. Określanie potrzeb finansowych i zatwierdzanie preliminarzy;

6. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu ze swojej działalności;

7. Podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

§24

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

§25

1. Naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być:

3.1 nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

3.2 nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb.

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

5.1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności statutowej

i gospodarki finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności

i gospodarności;

5.2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;

5.3. Wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania;

5.4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu

z głosem doradczym.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą sprawować innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

8. Komisja Rewizyjna sprawuje funkcje społecznie. Społeczni członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot wydatków poniesionych w związku z pełnioną przez siebie pracą w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia stosownie do przepisów prawa.

§26

1. Zarząd Główny w drodze uchwały może powoływać oddziały Stowarzyszenia, jeżeli na danym terenie działa co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

2. Uchwala Zarządu Głównego o powołaniu oddziału powinna określać siedzibę władz oddziału oraz teren działania.

3. Członek oddziału może organizacyjnie należeć tylko do jednego oddziału.

§27

1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia jest:

1.1. Walne Zebranie członków Oddziału;

1.2. Zarząd Oddziału.

2. Szczegółowy zakres i tryb działania Oddziału określa regulamin uchwalony przez Oddział i zatwierdzony przez Zarząd Główny.

ROZDZIAŁ VI

Majątek Stowarzyszenia i gospodarowanie funduszami

§28

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, środki trwałe, przedmioty nietrwałe

i fundusze.

2. Fundusze gromadzone są na koncie bankowym, prowadzonym w trybie szczegółowych przepisów finansowo-bankowych.

3. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1) wpływy ze składek członkowskich,

2) wpływy z nieruchomości i środków trwałych, będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,


 1. dotacje, zapisy i darowizny,

 2. inne wpływy, wynikające ze statutowej działalności Stowarzyszenia,

 3. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na podstawie odrębnych przepisów.

§29

1. Wszelkie dochody Stowarzyszenia łącznie z dochodami z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych.

2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i finansowych Stowarzyszenia składa przewodniczący zarządu lub wyznaczony uchwałą Zarządu inny członek Stowarzyszenia z określeniem zakresu pełnomocnictwa.

3. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis przewodniczącego Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

§30


 1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do członków Stowarzyszenia.

 2. Przepis powyższy dotyczy odpowiednio pracowników Stowarzyszenia, członków Zarządu, członków komisji rewizyjnej oraz osób, z którymi pracownicy pozostają
  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 3. Osoby wymienione w punkcie 2 zwane są w statucie „osobami bliskimi”.

§31

Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia członkom stowarzyszenia, członkom organów oraz ich osobom bliskim na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§32

Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków stowarzyszenia, członków organów oraz ich osób bliskich i przez te osoby na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z jednego z celów statutowych Stowarzyszenia.

§33

Zabrania się dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§34

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje

o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjna, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia uwzględniając jego cele statutowe.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§35

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, obowiązują przepisy Ustawy określonej w paragrafie 2 oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§36

Zmiany w Statucie wchodzą w życie z dniem wpisu tej zmiany do rejestru sądowego.