Misja

Naszą misją jest niesienie wsparcia rodzinom, dzieciom i młodzieży doświadczającym kryzysów psychicznych. Wsparcie rodzin chcemy oprzeć na naukowo udowodnionych metodach i we współpracy z podmiotami jednostek samorządu terytorialnego. Wierzymy, że takie właśnie podejście pozwoli to na zapobieganie zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży oraz minimalizację ich skutków dla życia najmłodszych. Ponadto, stowarzyszenie angażuje się w działalność mającą na celu rozwijanie kompetencji wychowawczych i umiejętności interpersonalnych rodziców oraz umacnianie więzi interpersonalnych w rodzinach i grupach oparcia społecznego. Integracja społeczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami i chorobami psychicznymi jest naszym celem, przy czym chcemy to robić przez wdrażanie i upowszechnianie modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą.

Jak działamy?

Nasze działania kierujemy bezpośrednio i pośrednio do rodzin, dzieci oraz młodzieży. Wspieramy te inicjatywy, które są związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Chcemy angażować się w tworzenie placówek prowadzących działalność medyczną oraz wspierać personel tych placówek, które już realizują podobne usługi na rzecz dzieci. Edukacja nauczycieli oraz pracowników oświaty, ochrony zdrowia czy służb społecznych jest jednym z naszych głównych priorytetów. Tworząc sieć współpracy i wykorzystując lokalne zasoby chcemy wdrażać model środowiskowej opieki nad rodziną. Działamy także m.in. przez:
– edukację rodzinną, organizowanie grup edukacyjnych i samopomocowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i rodzin;
– organizowanie szkoleń i wspieranie dokształcania się osób zajmujących się wychowaniem, nauczaniem, resocjalizacją, leczeniem i opieką, psychoterapią, zarządzaniem i organizacją pracy w placówkach profilaktyczno-terapeutycznych oraz organizacją wypoczynku  dzieci, młodzieży i rodzin;
– podejmowanie badań naukowych służących umacnianiu zdrowia psychicznego rodzin i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży;
– popularyzowanie zagadnień zdrowia psychicznego dzieci,  młodzieży i rodzin w społeczności lokalnej w ramach modelu opieki środowiskowej;
– organizowanie form współpracy osób zajmujących się wychowaniem, nauczaniem, resocjalizacją, leczeniem i opieką, psychoterapią, zarządzaniem i organizacją pracy w placówkach profilaktyczno-terapeutycznych oraz organizacją wypoczynku  dzieci, młodzieży i rodzin;
– redagowanie materiałów edukacyjnych i publikacji z zakresu zdrowia psychicznego i psychologii rodziny;
– organizowanie form wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży oraz poradnictwa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
– organizowanie promocji zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie profilaktyki zaburzeń psychicznych i kryzysów rodzinnych.