Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny – misja

Naszą misją jest niesienie wsparcia rodzinom, dzieciom i młodzieży doświadczającym kryzysów psychicznych.

Wsparcie rodzin chcemy oprzeć na naukowo udowodnionych metodach i we współpracy z podmiotami jednostek samorządu terytorialnego. Wierzymy, że takie właśnie podejście pozwoli na zapobieganie zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży oraz minimalizację ich skutków dla życia najmłodszych.

Ponadto, stowarzyszenie angażuje się w działalność mającą na celu rozwijanie kompetencji wychowawczych i umiejętności interpersonalnych rodziców oraz umacnianie więzi interpersonalnych w rodzinach i grupach oparcia społecznego.

Naszym celem jest integracja społeczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, przy czym chcemy to robić przez wdrażanie i upowszechnianie modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą.

działamy

Nasze działania kierujemy bezpośrednio i pośrednio do rodzin, dzieci oraz młodzieży.

Wspieramy te inicjatywy, które są związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Chcemy angażować się w tworzenie placówek prowadzących działalność medyczną oraz wspierać personel tych placówek, które już realizują podobne usługi na rzecz dzieci.

Edukacja nauczycieli oraz pracowników oświaty, ochrony zdrowia czy służb społecznych jest jednym z naszych głównych priorytetów. Tworząc sieć współpracy i wykorzystując lokalne zasoby chcemy wdrażać model środowiskowej opieki nad rodziną. Działamy także m.in. przez:

planową edukację rodzinną, organizowanie grup edukacyjnych i samopomocowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i rodzin;

organizowanie szkoleń i wspieranie dokształcania się osób zajmujących się wychowaniem, nauczaniem, resocjalizacją, leczeniem i opieką, psychoterapią, zarządzaniem i organizacją pracy w placówkach profilaktyczno-terapeutycznych oraz organizacją wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin;

podejmowanie nowych badań naukowych służących umacnianiu zdrowia psychicznego rodzin i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży;

popularyzowanie zagadnień zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i rodzin w społeczności lokalnej w ramach modelu opieki środowiskowej;

organizowanie form współpracy osób zajmujących się psychiatrią, psychoterapią, resocjalizacją, leczeniem i opieką, wychowaniem, nauczaniem, zarządzaniem i organizacją pracy w placówkach profilaktyczno-terapeutycznych oraz organizacją wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin;

redagowanie materiałów edukacyjnych i publikacji z zakresu zdrowia psychicznego i psychologii rodziny;

organizowanie nowych form wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży oraz poradnictwa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

organizowanie promocji zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie profilaktyki zaburzeń psychicznych i kryzysów rodzinnych.

Dane Stowarzyszenia
Numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy): 0000106170
Regon: 690683533
NIP: 813-307-32-32

ADRES: ul. Gąbińska 30 m. 42
01-703 Warszawa-Bielany
e: biuro@gooddirection.org

   

» pod tym znakiem zwyciężysz «

#kochajdziecko – 'sercem patrz'